08/12/2008

Betoging van de bezetters van de UDEP van de VUB en ULB aan de zetel van de VLD

version française plus basBetoging van de bezetters van de UDEP van de VUB en ULB aan de zetel van de VLD deze maandag 8 december om 11uur. Place Ste-Catherine ( een delegatie van 5 vertegenwoordigers zal worden ontvangen door de VLD)

07-12-2008

UDEP : De bezetters zonder papieren van de ULB en de VUB aan de voorzitter van de VLD

 

 

Beste politieke verantwoordelijken van de VLD,

 

Een maand geleden hebben wij, de sans-papiers, besloten om uit de schaduw te treden om op een vreedzame en beleefde manier ons recht op de meest normale menselijke erkenning te bekomen, namelijk om geregulariseerd te worden.

 

Er was immers een akkoord (tussen regeringspartijen nvdr) over dit onderwerp met een deadline, maar die is niet gerespecteerd.

 

We zouden u graag onder ogen willen laten zien dat niemand onder ons gekozen heeft voor dit zware lot dat wij ondergaan: er bevinden zich onder ons vaders, moeders, kinderen die de leeftijd hebben om naar school te gaan, tieners, intellectuelen met goede bedoelingen die klaar staan om hun best te doen voor dit koninkrijk.

 

Maar we constateren dat – en dit staat in tegenstelling tot het menselijk leven – zelfs gevangenen die zware misdrijven hebben gepleegd, beter behandeld worden dan wij : ze worden gevoed, gehuisvest en ze leven in veiligheid.

 

Wanneer een persoon zonder papieren niet in het zwart werkt om te overleven, wat normaal is op vlak van menselijkheid, dan leidt deze persoon het leven van een zwerfhond. Er is geen enkele hond in België die géén papieren heeft : hoe kan het zijn dat een persoon 3, 4, 5, 10 of soms zelfs 15 jaar in dit land kan leven zonder geregulariseerd te worden?

 

En de beste manier om immigratie te controleren zo niet te stoppen, is het identificeren van diegenen die aanwezig zijn, tenzij er een passieve medeplichtigheid heerst met de huisjesmelkers en de uitbuiters van illegale werklieden, wat een blaam zou betekenen op het financieel beleid van dit land.

 

Dus, aangezien politiek de dag van vandaag wordt gezien als een universele religie, vragen wij u, verantwoordelijke van de VLD, om blijk te geven van politieke moed en verantwoordelijkheid met betrekking tot de regularisatie van de illegalen en de uitvoering van het regeerakkoord waar Mevrouw Turtelboom voor verantwoordelijk is.

 

Wij, sans-papiers, weten, dat naast de nationale en internationale crisis, het Belgisch volk zeer gevoelig is voor ons lijden.

 

We zullen vreedzame middelen gebruiken om onze rechten te doen gelden. U zult het met ons eens zijn dat in een Westerse samenleving zoals deze, waar euthanasie wordt beschouwd als een individueel recht om een einde te maken aan het lijden, de mogelijkheden om een mening te uiten breed is tot in het oneindige.

 

Als wij komen vast te stellen dat het lijden van diegenen die uitgesloten worden door de maatschappij (te beginnen bij de politieke verantwoordelijken) niet wordt erkend, dan zou onze reactie buiten proportie kunnen zijn.

Jullie zijn intellectuelen in een organisch systeem, jullie zijn een constructieve, humanitaire en positieve kracht; wij rekenen op jullie begrip. Elk van ons en van jullie bepaalt zijn eigen geschiedenis. Laten we er samen voor zorgen dat die geschiedenis constructief en herenigend zal zijn, en vol goede herinneringen.

 

Help ons, wij zijn IN gevaar, we VORMEN er geen.

 

 

De sans-papiers woordvoerders van de UDEP-ULB & VUB.

MANIFESTATION DES OCCUPATIONS UDEP VUB ET ULB AU SIEGE DU VLD CE LUNDI 8 décembre 11h/ Place SteCatherine (délégation de 5 représentants sera reçue par le VLD).

07-12-2008

 

 

 

Les occupants sans papiers de l’U .L .B. et de la V.U.B. au VLD

Chers responsables politiques ;


Il y a un mois que nous sans papiers, avons décidé de sortir de l’ombre pour revendiquer dignement et d’une manière pacifique notre droit à la reconnaissance humaine la plus banale, qui est, d’être régularisé.

Cela est d’autant plus faisable qu‘il y a un accord sur ce sujet avec une date définie qui n’a pas été respectée.

Nous tenons à vous rappeler que personne de nous n’a choisi ce sort que nous vivons et qui est très pénible; il y a parmi nous des papas, des mamans, des enfants en âge de scolarisation, des ados, des intellectuels de bonne volonté qui sont prêts à donner de leur mieux pour ce royaume.

Mais ce que nous constatons et qui est contradictoire à la vie humaine, est que même des prisonniers de graves délits sont traités mieux que nous; ils sont nourris, logés et vivent en sécurité.

Si une personne sans papiers ne travaille pas dans la clandestinité pour survivre, ce qui est humainement normal, elle vit une vie de chien errant; Il n’y a pas un chien en Belgique qui est sans papiers; comment se fait il qu’une personne peux rester 3, 4, 5, 10 voire parfois 15 ans dans ce royaume sans être régularisée?

Et la meilleure façon de contrôler l’immigration pour ne pas dire l’arrêter, c’est d’identifier ceux qui sont présents, à moins qu’il y ait une complicité passive avec les marchands de sommeil et les exploiteurs de travailleurs clandestins, ce qui est une atteinte à la politique financière du royaume.

Donc, puisque la politique est aujourd’hui une religion universelle, nous vous demandons à vous responsable du VLD de faire preuve de courage politique et de responsabilité pour la régularisation des sans papiers et la mise en application de l’Accord de gouvernement dont madame Turtelboom est responsable.

Nous savons nous sans papiers ; au delà de la crise nationale et internationale, que le peuple belge est très sensible à notre souffrance. Il est loin des querelles politiques et électorales.

Nous utiliserons tous les moyens pacifiques pour faire valoir nos droits ; mais vous conviendrez avec nous que dans une société occidentale comme celle-ci où, l’euthanasie est considérée comme un droit individuel pour mettre fin a sa souffrance, que le volet pour exprimer son droit est large jusqu‘à l‘extrême.

Si l’on considère qu’il n’y a pas de plus grande souffrance que celle de celui qui est rejeté par toute une société (à commencer par les responsables politiques), notre réaction pourrait être disproportionnée.

Vous êtes des intellectuels organiques, une force constructive, humanitaire et positive ; nous comptons sur votre bonne compréhension ; chacun de nous, de vous, est auteur de sa propre histoire ; faisons qu’elle soit constructive, réunificatrice et pleine de bons souvenirs.

Aidez nous, nous sommes EN danger nous ne sommes pas UN danger.

Les portes paroles sans papiers de l’UDEP-ULB & VUB.

 

 

 

 

Commentaires

comment faire pour regler mon papier salut j'ai 6 ans ici en pelgeque et je demande comment faire pour avoir mon papier comme les otres

Écrit par : kamal | 11/11/2009

Les commentaires sont fermés.