13/09/2007

Défense de Javier Loja

 Verdediging van Javier Loja, de vader van Angelica. Dimanche, lors d'une manifestation de soutien,  Angelica est apparue brièvement à une fenêtre du centre 127bis. - Belga

Aangezien de Raadkamer misschien deze vrijdag zal beslissen over de invrijheidsstelling van Javier Loja, de vader van de kleine Angelica, zal de familie van Angelica samen met haar advocaten, Udep en de liga voor mensenrechten een persconferentie houden teneinde hun standpunt te kenbaar te maken over de zaak van deze in België in grote mate symbolisch geworden familie.

  

De verwarring van de Dienst Vreemdelingenzaken ten aanzien van de zaak van Angelica.

  -Sur la photo - Dominique Ernould - porte-parole de l'office des étrangers (reuters)

 

Enerzijds voelen Angelica en heel haar familie zich wanhopig en bedreigd door zoveel beproevingen, anderzijds lijkt de Dienst Vreemdelingenzaken zich vast te bijten in de familie van Angelica en wordt nu haar vader aangevallen onder het voorwendsel dat "zijn herkomst enigszins twijfelachtig blijft."

Aangezien het wel degelijk Angelica is die geviseerd wordt en via haar persoon om vooral het symbool dat ze geworden is van de verwerping van de dagelijkse onrechtvaardigheid die wordt begaan door de Dienst Vreemdelingenzaken en de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD).   

Angelica en haar familie hebben, tot grote verwarring van hen die deze onrechtvaardigheid begaan, de steun van een groot deel van de Belgische bevolking verworven. Toch lijken ze vandaag te betalen voor de moed die zij betoonden om het daglicht niet te schuwen en de elementairste mensenrechten te verdedigen.

Wij herinneren eraan dat Javiers bevel om het grondgebied te verlaten op geen enkele manier gemotiveerd wordt door zijn dubbele nationaliteit, maar juist door het feit dat hij net als zoveel anderen een persoon zonder papieren is, en dit ondanks meerdere stappen en procedures die Javier heeft opgestart sinds zijn aankomst in België.   Dat is de reden waarom wij een aantal punten zouden willen ophelderen en een groot vraagteken plaatsen bij de verklaringen van de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende Javier. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wil de familie van Angelica zwartmaken

1)      Javier werd geboren uit een Columbiaanse moeder (Mme TORRES Landazuri) en een Ecuadoriaanse vader  (Mr LOJA PAUTE).   In Columbia werd hij wettig ingeschreven als Javier LOJA TORRES en draagt hij dus de naam van zijn vader en zijn moeder, zoals gebruikelijk is in Latijns Amerika. 

2)      Toen Javier nog een kind was nam zijn vader (Mr LOJA PAUTE ) de familie mee om zich in Ecuador te vestigen.  Gescheiden van de moeder van Javier schrijft de vader zich in onder zijn familienamen, d.w.z. Javier LOJA PAUTE, en hij verkrijgt dus de dubbele nationaliteit. 

3  Javier groeit op in Ecuador, ontmoet er Ana, en samen verwekken ze Angelica.  Hij scheidt van Ana en keert terug naar Columbia om er te werken.  Hij sticht daar een gezin met Maria die een kind heeft.   Ze ontvluchten Columbia om asiel te vinden in België waar uit hun verbintenis een klein Belgisch kindje geboren wordt, Jean-Pierre Loja.

Op geen enkel moment heeft Javier van zijn dubbele nationaliteit gebruik gemaakt om de Belgische staat op te lichten.  Hij heeft Columbia verlaten als Columbiaan en het is ook onder deze nationaliteit dat hij zich steeds aan de Belgische autoriteiten heeft aangeboden.  

Wie is oneerlijk ?

Tegen de internationale verdragen in criminaliseert de Dienst Vreemdelingenzaken een liefhebbende en verantwoordelijke vader waarvan de levensloop aantoont dat hij altijd in het belang van zijn kinderen gehandeld heeft.

Javier Loja draagt de naam van zijn Columbiaanse moeder, maar ook die van zijn Ecuadoriaanse vader, Paute.   Het niet overeenkomen van zijn geboortedatums is een administratieve vergissing waarvoor hij niet verantwoordelijk is.

   Javier heeft de vaderrol op zich genomen om te proberen Angelica een leven van ellende en zonder vader te besparen door haar dicht bij zich te brengen: hij is haar toen gaan halen in Ecuador met haar moeder, waardoor hij niet anders kon dan zich als Ecuadoriaans echtgenoot voorstellen.  

 

In België heeft de heer Loja alle noodzakelijke stappen ondernomen om zijn Columbiaanse familie te regulariseren.  Zijn gemeente oordeelde dat hij onder de voorwaarden van artikel 40 viel als vader van een Belgisch kind.  Javier had dus een legaal verblijf moeten genieten.   De Dienst Vreemdelingenzaken bijt zich echter hardnekkig vast en bepaalt het lot van een familie door verder de draak te steken met de rechten van het Kind.

Vandaag is het Jean-Pierre die dreigt brutaal van zijn vader gescheiden te worden. Nochtans heeft hij als Belgisch staatsburger het recht om waardig te leven in zijn land, dichtbij zijn familie, in zijn school en zijn wijk.

  De Dienst valt de families aan:

De retour à  à Saint-Josse, Angelica a sauté dans les bras de son père. - Belga 

De Dienst Vreemdelingenzaken tracht vrijwillig om een huisvader uit te zetten en van zijn kinderen te scheiden, wat er in feite op neerkomt dat het kerngezin volledig bedreigd wordt. Indien de kinderen in België blijven wordt hen een vader ontzegd, indien ze meegaan naar het land van herkomst wordt hen de kans op een degelijke opvoeding afgenomen.

Doorheen de levensloop en de daden van de Heer Javier Loja wordt er een andere belangrijke vraag gesteld die iedere persoon zonder papieren moet oplossen.   Zou men vanaf het moment dat men illegaal verblijft op het grondgebied van België, wat de reden daarvoor ook mag zijn, in vrees moeten leven en zich moeten verstoppen en op die manier  toegeven aan de criminalisering die door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt voorgestaan, of zou men zich juist waardig en verantwoordelijk moeten gedragen, in het daglicht, net als iedere mens die op deze planeet leeft?

De positie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ten opzichte van de zaak Angelica en de gevolgen ervan toont duidelijk de éénstemmigheid van de boodschap aan: zullen de kandidaten voor emigratie zonder ophouden weggejaagd worden?   Wat het antwoord ook is, het wordt tijd dat de hele samenleving antwoord geeft op deze vragen.

 

UDEP & FRèRES DE SANS

Contacten : Udep (Union de défense des personnes sans papiers) 0472/895 961

LIga voor mensenrechten : 02/2096280

http://www.bloggen.be/comite_voor_sociale_gerechtigheid/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Défense de Javier Loja Le papa d’Angelica

Alors que la Chambre du Conseil décidera peut-être ce vendredi de la mise en liberté de Javier Loja, le père de la petite Angelica, la famille d’Angelica, ses avocats, l’Udep et la ligue des droits de l’homme, tiendront une conférence de presse afin de faire entendre leur point de vue sur le cas de cette famille, devenu hautement symbolique en Belgique.

 Le désarroi de l’Office des Etrangers face à l’affaire Angelica

D’une part Angelica et toute sa famille se sentent menacés et désespérés devant tant d’épreuves, d’autre part l’Office des étrangers semble vouloir s’acharner sur la famille d’Angelica et attaque son père sous prétexte “que son origine reste quelque peu douteuse”.

Car c’est bien Angelica qui est visée et à travers elle surtout, le symbole qu’elle est devenue du refus de l’injustice quotidienne pratiquée par l’office des étrangers et le ministre de l’intérieur, Patrick Dewael (VLD).

Angelica et sa famille, qui au grand désarroi de ceux qui pratiquent cette injustice, ont gagné le soutien d’une large partie de la population belge, semblent payer aujourd’hui le courage qu’ils ont eu de sortir à la lumière pour défendre des droits humains les plus élémentaires.                                                              Rappelons que l’ordre de quitter le territoire de Javier n’est nullement motivé par sa nationalité double, mais par le fait qu’il est comme tant d’autres, une personne sans papiers et ce malgré les multiples démarches et procédures que Javier a entamé depuis son arrivée en Belgique. C’est pourquoi nous aimerions clarifier certains points et mettre un large bémol aux déclarations de l’Office des étrangers concernant Javier.

- L’Office des Etrangers veut salir la famille d’Angelica -1- Javier est né d’une mère colombienne (Mme TORRES Landazuri) et d’un père équatorien (Mr LOJA Paute), en Colombie, il y est inscrit en toute légalité comme Javier LOJA TORRES et porte donc le nom de son père et de sa mère, comme c’est le cas en Amérique Latine.

2- Alors que Javier est encore un enfant, son père (Mr LOJA PAUTE) emmène la famille s’installer en Equateur. Séparé de la mère de Javier, le père l’enregistre sous ses noms de famille,(et en toute légalité) donc, Javier LOJA PAUTE.  

3-  En Equateur Javier grandit et rencontre Ana avec qui ils donneront naissance à Angelica. Il se sépare d’Ana et retourne en Colombie travailler. Il s’y met en ménage avec Maria. Ils fuient la Colombie pour trouver asile en Belgique où naît de leur union un petit enfant Belge, Jean-Pierre Loja.

A aucun moment Javier n’a usé de ses deux nationalités pour tromper l’état Belge. Jouissant de la double nationalité, il a quitté la Colombie comme colombien et c’est sous cette nationalité qu’il s’est toujours présenté aux autorités Belges.    

                 Qui est malhonnête ?

Allant à l’encontre des Conventions internationales, l’Office des Etrangers criminalise un père de famille aimant et responsable dont le parcours démontre qu’il a toujours agi dans l’intérêt de ses enfants. Javier Lojas porte le nom de sa mère Colombienne, Torres, mais aussi celui de son père Equatorien, Paute. La non-concordance de ses dates de naissance est une erreur administrative dont il n’est pas responsable. Déplacé lui-même dans l’enfance, il a donné naissance à Angelica en Equateur avec Ana Cajamarca. Javier a assumé son rôle de père en tentant de sauver Angelica d’une vie de misère et de privation de son père, en l’amenant auprès de lui : il est donc allé la chercher en Equateur avec sa mère, ce pour quoi il ne pouvait que se présenter maritalement, comme Equatorien. Monsieur Loja a alors introduit pour sa famille Colombienne une demande d’autorisation de séjour sur base de l’art. 9.3. Sa Commune, a considéré qu’il était bien dans les conditions de l’article 40 du 15 décembre 1980 : en tant que père d’enfant Belge, Javier aurait du être assimilé à un ressortissant de la Communauté Européenne et bénéficier  d’un séjour régulier, même si précaire.      

    L’Office bafoue les droits de l'enfant         

   L’Office des Etrangers s’acharne ainsi sur le sort d’une famille et continue à bafouer les droits de l’Enfant. C’est aujourd’hui Jean-Pierre, qui à cinq ans risque d’être brutalement séparé de son père. Or, en tant que ressortissant Belge, il a le droit de vivre dignement dans son pays, auprès de sa famille, dans son école et son quartier. Lorsque Anna Cajamarca et sa fille ont été menacées d’expulsion, Javier a choisi une fois de plus d’assumer sa place d’homme responsable en n’hésitant pas à se rendre visible face aux médias comme aux autorités, faisant tout son possible pour sauver  Angelica et lui garantir la liberté dont elle a besoin pour grandir dignement en Belgique.

 L’Office attaque les familles : L’Office des Etrangers choisit volontairement d’essayer d’expulser un père de famille et de séparer des enfants de leur père, ce qui revient en fait à menacer la cellule familiale au complet.  Les avocats peuvent difficilement assumer la défense d’un sans papiers renvoyé dans son pays d’origine, les délais de demande de séjour sont de plusieurs années, ce qui se présente comme l’expulsion temporaire d’une personne revient en fait à mettre une famille entière dans l’impossibilité d’assumer un avenir serein aux enfants. Restant en Belgique, des enfants sont alors privés de leur père; l’accompagnant dans le pays d’origine, la chance d’une éducation correcte leur est arrachée. Enfin le parcours et les actes de Monsieur Javier Loja, la façon dont il a pris le risque de revendiquer sa situation pose une autre question essentielle que tous sans-papier se trouvant sur le territoire belge doit résoudre. Lorsque l’on se retrouve, quelle qu’en soit la raison, en séjour illégal sur le sol de la Belgique, doit on vivre dans la crainte et l’obscurité, assimilant ainsi la criminalisation que l’Office des Etrangers s’acharne à vouloir démontrer ou serait-il possible de se comporter dignement et de façon responsable, au grand jour, en tant qu’homme comme un autre vivant sur cette planète? La position du Ministère de l’Intérieur face à l’affaire Angelica et ses suites démontre bien l’univocité du message : les candidats à l’émigration seraient-ils voués à être chassés sans relâche? Quelle que soit la réponse, Il est temps que ce soit la société toute entière qui réponde à ces questions.  

UDEP & FRèRES DE SANS           

        Contacts : Udep (Union de défense des personnes sans papiers)

0472/895 961

Ligue des droits de l’Homme 02/2096280

  

RaP pOuR AnGi - Ik heb pijn aan mijn land - "Angelica, j'ai mal à mon pays" Le groupe belge "Slang", composé de Manu Hermia, François Garny et Michel Seba, a composé un morceau intitulé "Angelica, j'ai mal à mon pays". Il s'agit d'un rap de protestation contre la politique d'expulsion de ressortissants étrangers en séjour illégal en Belgique et dont la jeune Equatorienne, Angelica, est aujourd'hui le symbole.

Vous pouvez le télécharger gratuitement sur:

http://www.slang-music.com/download-angelica.php

http://www.slang-music.com/first.php

Commentaires

Tres intiresno, gracias

Écrit par : innomenodilia | 17/06/2012

Les commentaires sont fermés.