13/09/2007

Défense de Javier Loja

 Verdediging van Javier Loja, de vader van Angelica. Dimanche, lors d'une manifestation de soutien,  Angelica est apparue brièvement à une fenêtre du centre 127bis. - Belga

Aangezien de Raadkamer misschien deze vrijdag zal beslissen over de invrijheidsstelling van Javier Loja, de vader van de kleine Angelica, zal de familie van Angelica samen met haar advocaten, Udep en de liga voor mensenrechten een persconferentie houden teneinde hun standpunt te kenbaar te maken over de zaak van deze in België in grote mate symbolisch geworden familie.

  

De verwarring van de Dienst Vreemdelingenzaken ten aanzien van de zaak van Angelica.

  -Sur la photo - Dominique Ernould - porte-parole de l'office des étrangers (reuters)

 

Enerzijds voelen Angelica en heel haar familie zich wanhopig en bedreigd door zoveel beproevingen, anderzijds lijkt de Dienst Vreemdelingenzaken zich vast te bijten in de familie van Angelica en wordt nu haar vader aangevallen onder het voorwendsel dat "zijn herkomst enigszins twijfelachtig blijft."

Aangezien het wel degelijk Angelica is die geviseerd wordt en via haar persoon om vooral het symbool dat ze geworden is van de verwerping van de dagelijkse onrechtvaardigheid die wordt begaan door de Dienst Vreemdelingenzaken en de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (VLD).   

Angelica en haar familie hebben, tot grote verwarring van hen die deze onrechtvaardigheid begaan, de steun van een groot deel van de Belgische bevolking verworven. Toch lijken ze vandaag te betalen voor de moed die zij betoonden om het daglicht niet te schuwen en de elementairste mensenrechten te verdedigen.

Wij herinneren eraan dat Javiers bevel om het grondgebied te verlaten op geen enkele manier gemotiveerd wordt door zijn dubbele nationaliteit, maar juist door het feit dat hij net als zoveel anderen een persoon zonder papieren is, en dit ondanks meerdere stappen en procedures die Javier heeft opgestart sinds zijn aankomst in België.   Dat is de reden waarom wij een aantal punten zouden willen ophelderen en een groot vraagteken plaatsen bij de verklaringen van de Dienst Vreemdelingenzaken betreffende Javier. 

 

De Dienst Vreemdelingenzaken wil de familie van Angelica zwartmaken

1)      Javier werd geboren uit een Columbiaanse moeder (Mme TORRES Landazuri) en een Ecuadoriaanse vader  (Mr LOJA PAUTE).   In Columbia werd hij wettig ingeschreven als Javier LOJA TORRES en draagt hij dus de naam van zijn vader en zijn moeder, zoals gebruikelijk is in Latijns Amerika. 

2)      Toen Javier nog een kind was nam zijn vader (Mr LOJA PAUTE ) de familie mee om zich in Ecuador te vestigen.  Gescheiden van de moeder van Javier schrijft de vader zich in onder zijn familienamen, d.w.z. Javier LOJA PAUTE, en hij verkrijgt dus de dubbele nationaliteit. 

3  Javier groeit op in Ecuador, ontmoet er Ana, en samen verwekken ze Angelica.  Hij scheidt van Ana en keert terug naar Columbia om er te werken.  Hij sticht daar een gezin met Maria die een kind heeft.   Ze ontvluchten Columbia om asiel te vinden in België waar uit hun verbintenis een klein Belgisch kindje geboren wordt, Jean-Pierre Loja.

Op geen enkel moment heeft Javier van zijn dubbele nationaliteit gebruik gemaakt om de Belgische staat op te lichten.  Hij heeft Columbia verlaten als Columbiaan en het is ook onder deze nationaliteit dat hij zich steeds aan de Belgische autoriteiten heeft aangeboden.  

Wie is oneerlijk ?

Tegen de internationale verdragen in criminaliseert de Dienst Vreemdelingenzaken een liefhebbende en verantwoordelijke vader waarvan de levensloop aantoont dat hij altijd in het belang van zijn kinderen gehandeld heeft.

Javier Loja draagt de naam van zijn Columbiaanse moeder, maar ook die van zijn Ecuadoriaanse vader, Paute.   Het niet overeenkomen van zijn geboortedatums is een administratieve vergissing waarvoor hij niet verantwoordelijk is.

   Javier heeft de vaderrol op zich genomen om te proberen Angelica een leven van ellende en zonder vader te besparen door haar dicht bij zich te brengen: hij is haar toen gaan halen in Ecuador met haar moeder, waardoor hij niet anders kon dan zich als Ecuadoriaans echtgenoot voorstellen.  

 

In België heeft de heer Loja alle noodzakelijke stappen ondernomen om zijn Columbiaanse familie te regulariseren.  Zijn gemeente oordeelde dat hij onder de voorwaarden van artikel 40 viel als vader van een Belgisch kind.  Javier had dus een legaal verblijf moeten genieten.   De Dienst Vreemdelingenzaken bijt zich echter hardnekkig vast en bepaalt het lot van een familie door verder de draak te steken met de rechten van het Kind.

Vandaag is het Jean-Pierre die dreigt brutaal van zijn vader gescheiden te worden. Nochtans heeft hij als Belgisch staatsburger het recht om waardig te leven in zijn land, dichtbij zijn familie, in zijn school en zijn wijk.

  De Dienst valt de families aan:

De retour à  à Saint-Josse, Angelica a sauté dans les bras de son père. - Belga 

De Dienst Vreemdelingenzaken tracht vrijwillig om een huisvader uit te zetten en van zijn kinderen te scheiden, wat er in feite op neerkomt dat het kerngezin volledig bedreigd wordt. Indien de kinderen in België blijven wordt hen een vader ontzegd, indien ze meegaan naar het land van herkomst wordt hen de kans op een degelijke opvoeding afgenomen.

Doorheen de levensloop en de daden van de Heer Javier Loja wordt er een andere belangrijke vraag gesteld die iedere persoon zonder papieren moet oplossen.   Zou men vanaf het moment dat men illegaal verblijft op het grondgebied van België, wat de reden daarvoor ook mag zijn, in vrees moeten leven en zich moeten verstoppen en op die manier  toegeven aan de criminalisering die door de Dienst Vreemdelingenzaken wordt voorgestaan, of zou men zich juist waardig en verantwoordelijk moeten gedragen, in het daglicht, net als iedere mens die op deze planeet leeft?

De positie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken ten opzichte van de zaak Angelica en de gevolgen ervan toont duidelijk de éénstemmigheid van de boodschap aan: zullen de kandidaten voor emigratie zonder ophouden weggejaagd worden?   Wat het antwoord ook is, het wordt tijd dat de hele samenleving antwoord geeft op deze vragen.

 

UDEP & FRèRES DE SANS

Contacten : Udep (Union de défense des personnes sans papiers) 0472/895 961

LIga voor mensenrechten : 02/2096280

http://www.bloggen.be/comite_voor_sociale_gerechtigheid/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Défense de Javier Loja Le papa d’Angelica

Alors que la Chambre du Conseil décidera peut-être ce vendredi de la mise en liberté de Javier Loja, le père de la petite Angelica, la famille d’Angelica, ses avocats, l’Udep et la ligue des droits de l’homme, tiendront une conférence de presse afin de faire entendre leur point de vue sur le cas de cette famille, devenu hautement symbolique en Belgique.

 Le désarroi de l’Office des Etrangers face à l’affaire Angelica

D’une part Angelica et toute sa famille se sentent menacés et désespérés devant tant d’épreuves, d’autre part l’Office des étrangers semble vouloir s’acharner sur la famille d’Angelica et attaque son père sous prétexte “que son origine reste quelque peu douteuse”.

Car c’est bien Angelica qui est visée et à travers elle surtout, le symbole qu’elle est devenue du refus de l’injustice quotidienne pratiquée par l’office des étrangers et le ministre de l’intérieur, Patrick Dewael (VLD).

Angelica et sa famille, qui au grand désarroi de ceux qui pratiquent cette injustice, ont gagné le soutien d’une large partie de la population belge, semblent payer aujourd’hui le courage qu’ils ont eu de sortir à la lumière pour défendre des droits humains les plus élémentaires.                                                              Rappelons que l’ordre de quitter le territoire de Javier n’est nullement motivé par sa nationalité double, mais par le fait qu’il est comme tant d’autres, une personne sans papiers et ce malgré les multiples démarches et procédures que Javier a entamé depuis son arrivée en Belgique. C’est pourquoi nous aimerions clarifier certains points et mettre un large bémol aux déclarations de l’Office des étrangers concernant Javier.

- L’Office des Etrangers veut salir la famille d’Angelica -1- Javier est né d’une mère colombienne (Mme TORRES Landazuri) et d’un père équatorien (Mr LOJA Paute), en Colombie, il y est inscrit en toute légalité comme Javier LOJA TORRES et porte donc le nom de son père et de sa mère, comme c’est le cas en Amérique Latine.

2- Alors que Javier est encore un enfant, son père (Mr LOJA PAUTE) emmène la famille s’installer en Equateur. Séparé de la mère de Javier, le père l’enregistre sous ses noms de famille,(et en toute légalité) donc, Javier LOJA PAUTE.  

3-  En Equateur Javier grandit et rencontre Ana avec qui ils donneront naissance à Angelica. Il se sépare d’Ana et retourne en Colombie travailler. Il s’y met en ménage avec Maria. Ils fuient la Colombie pour trouver asile en Belgique où naît de leur union un petit enfant Belge, Jean-Pierre Loja.

A aucun moment Javier n’a usé de ses deux nationalités pour tromper l’état Belge. Jouissant de la double nationalité, il a quitté la Colombie comme colombien et c’est sous cette nationalité qu’il s’est toujours présenté aux autorités Belges.    

                 Qui est malhonnête ?

Allant à l’encontre des Conventions internationales, l’Office des Etrangers criminalise un père de famille aimant et responsable dont le parcours démontre qu’il a toujours agi dans l’intérêt de ses enfants. Javier Lojas porte le nom de sa mère Colombienne, Torres, mais aussi celui de son père Equatorien, Paute. La non-concordance de ses dates de naissance est une erreur administrative dont il n’est pas responsable. Déplacé lui-même dans l’enfance, il a donné naissance à Angelica en Equateur avec Ana Cajamarca. Javier a assumé son rôle de père en tentant de sauver Angelica d’une vie de misère et de privation de son père, en l’amenant auprès de lui : il est donc allé la chercher en Equateur avec sa mère, ce pour quoi il ne pouvait que se présenter maritalement, comme Equatorien. Monsieur Loja a alors introduit pour sa famille Colombienne une demande d’autorisation de séjour sur base de l’art. 9.3. Sa Commune, a considéré qu’il était bien dans les conditions de l’article 40 du 15 décembre 1980 : en tant que père d’enfant Belge, Javier aurait du être assimilé à un ressortissant de la Communauté Européenne et bénéficier  d’un séjour régulier, même si précaire.      

    L’Office bafoue les droits de l'enfant         

   L’Office des Etrangers s’acharne ainsi sur le sort d’une famille et continue à bafouer les droits de l’Enfant. C’est aujourd’hui Jean-Pierre, qui à cinq ans risque d’être brutalement séparé de son père. Or, en tant que ressortissant Belge, il a le droit de vivre dignement dans son pays, auprès de sa famille, dans son école et son quartier. Lorsque Anna Cajamarca et sa fille ont été menacées d’expulsion, Javier a choisi une fois de plus d’assumer sa place d’homme responsable en n’hésitant pas à se rendre visible face aux médias comme aux autorités, faisant tout son possible pour sauver  Angelica et lui garantir la liberté dont elle a besoin pour grandir dignement en Belgique.

 L’Office attaque les familles : L’Office des Etrangers choisit volontairement d’essayer d’expulser un père de famille et de séparer des enfants de leur père, ce qui revient en fait à menacer la cellule familiale au complet.  Les avocats peuvent difficilement assumer la défense d’un sans papiers renvoyé dans son pays d’origine, les délais de demande de séjour sont de plusieurs années, ce qui se présente comme l’expulsion temporaire d’une personne revient en fait à mettre une famille entière dans l’impossibilité d’assumer un avenir serein aux enfants. Restant en Belgique, des enfants sont alors privés de leur père; l’accompagnant dans le pays d’origine, la chance d’une éducation correcte leur est arrachée. Enfin le parcours et les actes de Monsieur Javier Loja, la façon dont il a pris le risque de revendiquer sa situation pose une autre question essentielle que tous sans-papier se trouvant sur le territoire belge doit résoudre. Lorsque l’on se retrouve, quelle qu’en soit la raison, en séjour illégal sur le sol de la Belgique, doit on vivre dans la crainte et l’obscurité, assimilant ainsi la criminalisation que l’Office des Etrangers s’acharne à vouloir démontrer ou serait-il possible de se comporter dignement et de façon responsable, au grand jour, en tant qu’homme comme un autre vivant sur cette planète? La position du Ministère de l’Intérieur face à l’affaire Angelica et ses suites démontre bien l’univocité du message : les candidats à l’émigration seraient-ils voués à être chassés sans relâche? Quelle que soit la réponse, Il est temps que ce soit la société toute entière qui réponde à ces questions.  

UDEP & FRèRES DE SANS           

        Contacts : Udep (Union de défense des personnes sans papiers)

0472/895 961

Ligue des droits de l’Homme 02/2096280

  

RaP pOuR AnGi - Ik heb pijn aan mijn land - "Angelica, j'ai mal à mon pays" Le groupe belge "Slang", composé de Manu Hermia, François Garny et Michel Seba, a composé un morceau intitulé "Angelica, j'ai mal à mon pays". Il s'agit d'un rap de protestation contre la politique d'expulsion de ressortissants étrangers en séjour illégal en Belgique et dont la jeune Equatorienne, Angelica, est aujourd'hui le symbole.

Vous pouvez le télécharger gratuitement sur:

http://www.slang-music.com/download-angelica.php

http://www.slang-music.com/first.php

26/08/2007

mensen zoals Angelica...

AL FIN SE ACABO EL INFIERNO PARA ANGELICA

Angélica Cajamarca 

QUE VA PASAR CON LOS DEMAS? 

Sur un total de 13 enfants recensés hier dans les cellules voisines de celle d'Angelica au centre fermé ;

(information obtenue en communiquant à travers les barreaux avec les détenus)

il y a :

- Une famille de 3 enfants, dont un malade de 8 ans.

- 2 philipins de 2 et 6 ans

- Un petit népalais avec ses parents enfermés depuis 23 jours, il a 2 ans.

- Une femme enceinte de 4 mois.

- 2 jumeaux ( d'un an et demi), tchétchènes. Enfermés depuis 2 semaines.Cette liste sera déposée au cd&v ce matin lors de la manifestation devant le siège du parti à 11h30.

-


Publié le 2 août 2007
par Wildo

Un visage d’enfant qui secoue le pays

Belgique . Soulagement après la libération (provisoire) d’Angelica, onze ans, mais le problème des détentions d’enfants étrangers en centre fermé reste entier.

Bruxelles, correspondance particulière. Huma.fr

Lundi matin, toutes les unes de la presse belge, qu’elle soit francophone ou flamande, montraient le même visage : celui d’une petite fille brune de onze ans, Angelica, dont les malheurs ont secoué la Belgique. Cette petite Équatorienne vient en effet de passer un mois derrière les grilles et les barbelés du centre fermé « 127 bis » de Steenokerzeel, dans la banlieue de Bruxelles. Elle y avait été enfermée le 30 juin après avoir été arrêtée avec sa maman, Ana Cajamarca, à la sortie de l’école, sur dénonciation d’un habitant du quartier qui avait signalé à la police « la présence inquiétante de deux gitanes », en fait deux Équatoriennes en situation irrégulière : depuis huit ans dans le pays, la famille d’Ana - par ailleurs militante de l’Union de défense des étrangers sans papiers (UDEP) - n’avait toujours pas demandé sa régularisation, de peur d’être expulsée avec les siens, comme c’est chaque année le cas de milliers d’étrangers en Belgique (11 000 en 2006).

une liberté in extremis

Angelica et sa maman, toutes deux sous le coup d’un arrêté d’expulsion de l’Office des étrangers, ont finalement été libérées in extremis et elles ont pu regagner leur domicile à Bruxelles lundi soir. Mais ce fut une question de minutes : elles étaient dans un fourgon de police sur la route d’Amsterdam où elles allaient être placées de force dans un avion pour Quito quand l’ordre de libération du ministère de l’Intérieur est arrivé.

Ce dénouement inespéré est le résultat d’une décision de justice : le tribunal de première instance de Bruxelles avait rendu un arrêt d’extrême urgence lundi après-midi, alors qu’Angelica et Ana se trouvaient depuis le matin dans la zone des « non admissibles » de l’aéroport de Bruxelles. C’est la mobilisation des associations - UDEP, Ligue des droits de l’homme, Amnesty International - qui a sans aucun doute payé. Accourus à l’aéroport les militants, accompagnés de députés Écolo et CDH (Centre démocrate humaniste, de Joëlle Milquet, en pointe dans ce dossier), les militants ont obtenu qu’un médecin, une avocate et le consul d’Équateur rendent visite aux deux prisonnières. Leur rapport, faisant état de violences subies pendant le transfert à l’aéroport et détat psychologique alarmant de l’enfant, était suffisamment grave pour justifier la décision du tribunal : il évoque, dans ses attendus « un traitement inhumain et dégradant à l’égard de l’enfant ».

une pratique « inacceptable »

L’épouse du président équatorien, Anne Malherbe, d’origine belge, après avoir rendu visite à l’enfant dans le centre 127 bis, avait décrit la saleté, l’odeur d’urine, la promiscuité, l’absence de jouets et même de médicaments de ce lieu.

Mais la libération d’Angelica ne lève que provisoirement la menace qui pèse sur elle et les siens. Et le problème de l’enfermement des mineurs reste entier. Ils seraient actuellement 13 au 127 bis. 627 y sont passés l’an dernier. La Belgique a été condamnée en octobre 2006 par la Cour des droits de l’homme de Strasbourg pour atteinte à la convention internationale des droits de l’enfant. En février dernier, un rapport du ministère de l’Intérieur jugeait la poursuite de cette pratique « inacceptable ». Ce qui n’a pas empêché le ministre, Patrick Dewael, d’observer un mutisme total. Il faut dire que les partis flamands, sous pression de l’extrême droite raciste qui ne cesse de progresser aux élections, se satisfont de la loi actuelle. Pas les partis francophones - notamment le PS, Écolo et le CDH. La question de l’enfermement des enfants et, plus largement celle, du sort des étrangers en situation irrégulière risquent donc d’être deux chapitres épineux à ajouter à ceux dont on débat avec difficulté pour la formation du futur gouvernement fédéral.

Françoise Germain-Robin

-------------------------

Julio 28, 2007

BRUSELAS, Bélgica | EFE

La Unión de Defensa de los Sin Papeles (UDEP) intentará evitar la expulsión el próximo lunes de la niña ecuatoriana Angélica Loja Cajamarca, de 11 años, y de su madre, con la ayuda de los pasajeros del vuelo en que deben ser repatriadas a Quito tras residir ilegalmente durante cuatro años en Bélgica.

Angélica y su madre, Ana Elizabeth Cajamarca Arízaga, de 28, que llevan 28 días retenidas en un centro cerrado para inmigrantes ilegales a las afueras de Bruselas, serán repatriadas el lunes a las 18:50 hora local (16:50 GMT) en un vuelo de la línea holandesa KLM que hará escala en Amsterdam, según el chileno Gerardo Cornejo Lucaveche, portavoz de la UDEP.

La UDEP pedirá la ayuda de los pasajeros para que impidan el despegue del avión, dijo a Efe Cornejo, quien afirmó que con ello se pretende "ganar tiempo" para mantener la presión sobre las autoridades belgas.

Aunque según la ley belga Angélica y su madre no pueden ser expulsadas si se resisten, Cornejo explicó que irán al aeropuerto de Bruselas de todas maneras porque temen que sean drogadas para hacerlas subir al avión.

La UDEP y otras organizaciones han convocado una manifestación mañana frente al Centro 127 bis de Steenokerzel, a las afueras de Bruselas, donde se encuentran las dos ecuatorianas desde el 30 de junio.

Tras agotar todos los recursos legales, la única esperanza de ambas de quedarse en Bélgica es la anulación de la orden de expulsión por el ministro del Interior del Gobierno saliente, Patrick Dewaele, quien de momento se ha mostrado inflexible.

"No tenemos esperanzas. Hemos hecho todo lo humanamente posible", dijo a EFE una portavoz de la familia, quien no quiso dar su nombre por temor a ser expulsada también.

En los últimos días, Angélica ha acaparado los titulares de los principales diarios belgas y ha recibido el apoyo de parlamentarios de los partidos verdes valón y flamenco, del Partido Socialista belga y del defensor del menor, Claude Lelievre, y de organizaciones defensoras de los Derechos Humanos.

Incluso el principal candidato a ser el futuro primer ministro de Bélgica, Yves Leterme, se ha declarado "conmovido" por el caso, aunque ha insistido en que está en manos del ministro del Interior y en que se deben respetar las instituciones y la legislación belgas.

Angélica dirigió una carta a los medios de comunicación belgas el pasado lunes en el que denunciaba su encierro y decía sentir "miedo" por la expulsión, al tiempo que pedía no ser repatriada pues considera que Bélgica es "su casa", al estudiar y tener sus amigos y a su padre aquí.

Su padre, Javier Loja, quien está separado de Ana Elizabeth y tampoco tiene papeles, envió otra carta la semana pasada al Rey Alberto II y a Leterme para pedir su ayuda.

Por su parte, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, se entrevistó el pasado miércoles con la niña y su madre, con motivo de una visita privada a Bélgica, y se comprometió a dar un empleo a Ana Elizabeth y a escolarizar a Angélica en caso de que sean repatriadas.

El caso ha despertado indignación en Bélgica y ha llamado la atención del público sobre la práctica de mantener en centros cerrados para inmigrantes ilegales a niños, una situación que afectó a 700 menores en el 2006.

"Angélica no se da cuenta, pero ha movido muchas cosas en este país. Jamás se ha hablado tanto de un sin papeles", declaró Cornejo, quien añadió que "ahora todos los belgas saben lo que es un centro cerrado y que es una verg enza".

El diario "Le Soir", uno de los de mayor tirada en Bélgica, denuncia hoy el "infierno" vivido por la niña en el último mes y publica informes psicológicos según los cuales "presenta un estado de estrés agudo a raíz de su detención en un centro cerrado".

El periódico también revela que Angélica y su madre fueron detenidas en una parada de autobús en el distrito de Dilbeek debido a la delación "racista" de un ciudadano, quien informó a la Policía de la presencia en la calle de "dos gitanas sospechosas de ser ladronas por el color de su piel".

Según cifras de la embajada de Ecuador citadas por la agencia Belga, en el país residen unos 8.000 ecuatorianos, de los cuales solo 2.247 están registrados y tienen papeles.

-----------------------------------------------------------------

La petite sans papier Angelica
échappe à l'expulsion | 31.07.2007

Détenues depuis un mois, Angelica, 11 ans, et sa mère devaient être expulsées vers Quito lundi soir mais à la dernière minute, la justice belge a décidé leur libération.

Angelica

Angelica (Sipa)

In extremis, Angelica, une Equatorienne de 11 ans, et sa mère Ana, en séjour illégal en Belgique et menacées d'expulsion, ont été libérées après une décision de justice, a-t-on appris lundi 30 juillet auprès de l'Office belge des étrangers. L'enfant et sa mère, détenues durant un mois en centre fermé, devaient être transférées à l'aéroport d'Amsterdam en vue de leur expulsion vers Quito, en Equateur, dans la soirée.

 

Convention européenne des Droits de l'Homme

 

Mais à la toute dernière minute, alors que les deux Equatoriennes étaient acheminées en camionnette vers les Pays-Bas, le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé leur libération, sous peine d'une astreinte financière de 500 euros par heure de retard.
La justice belge a estimé que la détention d'Angelica en centre fermé avait violé la Convention européenne des Droits de l'Homme. Evoquant des "plaies" et des "douleurs", l'avocate d'Angelica, Selma Ben Khalifa, assure que des violences ont été exercées durant cette détention sur Angelica et sa mère.

Intervention de Correa


Dès l'ordonnance rendue, les autorités belges ont décidé de rapatrier les deux Equatoriennes vers Bruxelles où elles sont arrivées dans la soirée.
Toutefois, cette demande de libération immédiate ne signifie pas qu'Angelica et Ana Cajamarca pourront demeurer en Belgique. En effet, l'Office belge des étrangers compte faire appel de la décision du tribunal, car rappelle-t-il, "l'ordonnance ne change rien à la situation irrégulière" d'Ana et Angelica.
Depuis plusieurs jours, le cas de la petite Angelica a suscité un vif émoi en Belgique. Dimanche, la femme belge du président équatorien Rafael Correa avait appelé les autorités à la clémence.
Rafael Correa, de passage à titre privé en Belgique, avait lui-même rendu visite aux deux Equatoriennes le 17 juillet et tenté d'intercéder en leur faveur, mais sans succès.
Le gouvernement équatorien a par ailleurs annoncé lundi son intention de protester pour les mauvais traitements subis par la mère et sa fillette de 11 ans.
Le ministère des Affaires étrangères "va remettre (à la Belgique), dans les prochaines heures, une nouvelle note de protestation concernant le cas de deux citoyennes équatoriennes", a-t-il indiqué.
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->
<!--[endif]-->

"Mauvais traitements"

La note de protestation entend souligner, selon le ministère équatorien, "le fait que les mauvais traitements physiques et psychologiques auxquels nos compatriotes ont été soumises sont inacceptables et représentent une violation des accords internationaux de protection des droits de l'homme".
En fin de semaine, le gouvernement équatorien avait déjà fait part de sa désapprobation à la Belgique.
"Nous ne pouvons tolérer que notre sœur équatorienne soit maltraitée dans une prison de Belgique et nous adressons notre plus vive protestation aux autorités belges", avait déclaré la ministre des Affaires étrangères Maria Fernanda Espinosa.
"Nous estimons qu'une personne sans papier n'est pas un délinquant, elle ne doit ni être sanctionnée ni traitée comme quelqu'un qui a commis un grave délit", avait-elle souligné.
Largement couverte par les médias belges, cette affaire a pointé du doigt l'internement d'enfants mineurs, durant des semaines voire des mois, dans des centres fermés, dénoncée depuis des années en Belgique comme contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant.

-

 Aangepaste formateursnota brengt niet meer hoop voor de MZP

Het weinige dat voorzien was over asiel, migratie en regularisatie, in de eerste formateursnota van Y Leterme, staat opnieuw in vraag. Verbeteringen aan de huidige asielwet worden zelfs verschoven tot na juni 2008 en eventuele criteria wil men niet meer in de wet maar in een KB. Er is zelfs geen akkoord over de technisch onverwijderbaren maar men voorziet wel een uitbreiding van de capaciteit van de gesloten centra..... De nota voorziet één formidabele zaak voor de MZP nl " .....De gezinnen en de personen die niet verwijderd kunnen worden, worden niet opgesloten...." Is dat niet prachtig!

België en het Westen zijn mee verantwoordelijk dat mensen zoals Angelica vluchten.

De Ecuadoraanse Ana Cajamarca en haar 11-jarige dochter Angelica, die sinds 30 juni vastgehouden werden in het gesloten centrum 127 bis in Steenokkerzeel, zouden op maandag 30 juli worden uitgewezen. Een rechter besliste in kortgeding dat Ana Cajamarca en haar elfjarige dochter Angelica niet uitgewezen mogen worden. De Dienst Vreemdelingenzaken respecteerde die beslissing maar ging in beroep. De rechtbank van Brussel heeft maandag 6 augustus in kort geding beslist om het dossier over de uitwijzing van het Ecuadoraanse meisje Angelica en haar moeder pas op dinsdag 18 september te behandelen.

België en het Westen zijn mee verantwoordelijk dat mensen zoals Angelica vluchten.
- De "drievuldigheid" van Liberaliseren, Dereguleren en Privatiseren, opgelegd door het IMF is mede verantwoordelijk voor grote ellende in de derde wereld. Deze ellende veroorzaakt grote vluchtelingenstromen.
- De structurele aanpassingsmaatregelen waartoe het IMF Ecuador verplichtte en het dictaat van deze instelling om subsidies af te schaffen in sociale sectoren zoals onderwijs, gezondheidszorg e.a., heeft tienduizenden Ecuadoranen alle perspectief ontnomen. Zit België niet mee in de directie van het IMF die een grote verantwoordelijkheid draagt in de problemen van Ecuador?
- Is België geen lidstaat van de Europese Unie die de invoerheffingen voor Ecuadoraanse bananen fors verhoogde waardoor tienduizenden Ecuadoranen hun job in de bananensector verloren en hen er toe dwong elders in de wereld kansen te gaan zoeken?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UDEP Antwerpen bevraagt zijn leden over hun zwartwerk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De tweede formateursnota en meer uitleg over al de voorgaande thema's kan je lezen op onze website www.rechtopmigratie.be

Vriendelijke groeten
Pol Van Camp

-------------------------------

Sans papiers
Ce vendredi 3/08 à 18h, la communauté latino sans papier donnera une conférence de presse dans l'église occupée Ste-Alène (occupation depuis le 13 juin 2006). Elle sera accompagnée par les autres occupations de l'Udep.
A la lumière du cas Angelica, hautement symbolique pour la communauté latino et pour toutes les personnes sans papiers en général, nous y présenterons la situation actuelle des migrants et les perspectives ébauchées par le futur gouvernement.
Angelica et sa mère ont donné un nouvel élan aux personnes sans papiers dans leur combat pour la reconnaissance de leur droits humains fondamentaux.
Cette rencontre fait suite aussi à la vague de mobilisations déclenchée en Amérique latine pour Angelica et pour débnoncer le traitement réservé aux migrants en Belgique (manifestation continentale hier Am-L et caraïbes - actions au Mexique pour migrants détenus aux usa-voir EFE).
Dans nos rencontres avec les partis du prochain gouvernement, ils se sont clairement prononcé en faveur du durcissement des mesures d'expulsion et du maintient de la détention en centres fermés des personnes sans papiers.
Comme communauté latino-américaine organisée, nous y présenterons nos actions pour interpeller les responsables politiques sur notre situation et en défense de notre dignité et droits humains fondamentaux. 
-----------------------------
 
Moi, Angelica Loja Cajamarca, de 11ans, je suis en 5eme année.
Le motif de faire cette carte c’est parce que je veux exprimer le mal que je suis en train de passer mes vacances enfermées.
Je comprends pas pourquoi on me laisse pas sortir dans la rue pour jouer avec mes amis.
Je suis très triste, déjà que le samedi 30 (juin) quand j’allais prendre le bus, le 116 pour Dilbeek, la police nous a demandé des papiers, après ils nous ont contrôlés.
J’avais très peur, j’étais nerveuse parce que la police nous a dit de rentrer dans la voiture, après ils nous avait déclare ( ?), après ils nous ont fait rentrer dans une chambre qui était toute noire et horrible, sans fenêtre, maman elle était très nerveuse. Elle pleurait beaucoup parce que elle voulait sortir, elle avait peur de que la police nous nous ramènent en Equateur et moi j’avais très peur.
Je me sentais mal, je veux voir ma famille parce que en équateur j’ai pas de famille,
Ma famille que j’ai ils sont à Bruxelles
et si je vais en Equateur je dois travailler pour aider maman,
et moi je veux être quelqu’un dans la vie.
Je sais que vous allez me sortir de là avec maman en liberté,
J’ai très peur que on me ramène en Equateur.
Aidez moi s’il vous plait, moi j’ai des amis à l’école,
et mon papa c’est le seul papa que j’ai dans la vie.
Ne me laissez pas sans papa.
Ce matin quand je me suis réveillée, je suis malade, j’ai la fièvre, j’ai mal à la tête, merci de votre compréhension.
Angelica

 

Nb ; Angelica et sa mère vivent depuis 4 ans en Belgique, à St-Jos où Angelica va à l’école. Les 2 frères d’Angelica et son père vivent également à Bruxelles. L'originale de cette lettre a été remise à son avocat.

voir aussi Condamnation de la Belgique par la Cour européenne des droits de l'homme soulignant le mépris, le traitement inhumain et dégradant avec lequel l'Office des étrangers traite les migrants en Belgique. Condamnation spécifiant notamment que le régime carcéral des centres fermés en Belgique ne peut être destiné aux enfants ( 12 octobre 2006 ). La maltraitance, les conditions de détention et le régime des centres fermés ont été dénoncés à maintes reprises par les organisations de défense des droits de l'homme ( Amnesty, Comité européen pour la prévention de la torture, Mrax, Ligue des droits de l'homme…). 

Rassemblement de soutien
   à Angelica à 12h
    ce dimanche 29 juillet
  devant le centre fermé 127bis
Train 11h30 gare du midi / 11h35 gare du nord
direction Leuven/ Arrêt Nossegem/
 Josef gorislaan 80
Trein 11.30 u. Zuidstation/11.35u. Noordstation Brussel.Richting Leuven/halte Nossegem
 
Angelica traverse une période de plus en plus difficile. La perspective d'être séparée de sa famille, de ses amis, et de la Belgique, son enfermement prolongé et la menace d'une expulsion sont de pénibles épreuves, particulièrement pour un enfant. Allez la voir au 127bis dimanche, cela lui remonte vraiment le moral et Angelica nous en remercie toujours énormément. Cela obligera aussi de plus en plus les politiques à prendre une position humaine.
Soutenez Angelica en écrivant à Patrick De Wael,
Open Vld
Melsensstraat 34
B-1000 BRUSSEL
contact@openvld.be (par la poste c'est beaucoup plus fort évidemment)
Mr De Wael, ministre de l'intérieur, entendez l'appel d'Angelica et permettez lui de sortir de sa détresse. Faites un geste Mr De Wael, un geste humain, vous avez ce pouvoir, il vous suffit d'enjoindre votre administration à ne pas l'expulser. Faites ce geste, prenez cette position morale, permettez à Angelica de continuer à grandir en Belgique, pays qui est "sa maison" comme elle le dit.
Nous nous en remettons à votre sens des valeurs humaines et de ce qui est le plus essentiel surtout, l'avenir d'Angelica.
 Merci monsieur le ministre, (signez, datez et indiquez vos coordonnées).

 

En 2006, plus de 700 enfants ont été envoyés dans les centres fermés par l'office des étrangers, dirigé par Mr De Wael.

Le centre fermé 127 bis où est incarcérée Angelica est l'un de ceux qui a le régime carcéral le plus dur en Belgique. Une enfant n'a rien à faire là!

Ce Lundi, la famille d'Angelica ira personnellement porter sa requête au palais Royal. Laissons donc vivre Angelica loin de cette prison et près de sa famille, en Belgique. C'est si précieux l'enfance. Chaque année pendant les vacances en Belgique, nous découvrons le drame d'un enfant, cette année nous avons la chance de pouvoir réparer ces drames. Pensons-y!

Ministres interpellés à Val Duchesse

Ce vendredi 27 juillet à 9h00 à Val Duchesse, l'Union de défense des personnes sans papiers (UDEP) et la Ligue des Droits de l'Homme rejoints par d'autres associations ont remis aux partis politiques démocratiques de Belgique l'appel lancé pour la libération d'Angelica Cajamarca détenue au centre fermé 127bis depuis bientôt un mois. Mr De Wael s'en est montré très gêné et s'est réfugié une fois de plus derrière son administration et sa grande voiture. C'est pourtant lui qui donne les ordres à son administration et non le contraire. Le pouvoir discrétionnaire des ministres lui permet de faire libérer Angelica sur l'heure s'il le souhaite et lui donner une chance de grandir en Belgique. Sa mère a déjà une promesse d'embauche et le consul lui même a proposé de les prendre chez lui! (voir lettre) Ses avocats ont introduit un pourvoi en cassation et préparent le mémoire, le délégué aux droits de l'enfant a rendu visite à Angelica aujourd'hui et nous a promis qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir (cela pourrait retarder l'expulsion), Joelle Milquet ce matin s'est engagée dans le même sens.

 Toutes ces démarches sont infiniment louables et utiles, mais seules elles n'empêcheront pas de libérer Angelica. Ecrire à Monsieur De Wael via le siège de son parti peut s'avérer très utile! Merci à vous tous qui entendez cet appel.

------------------------

Het verhaal achter Angelica
01-08-2007 Algemeen

Ik heb het geluk als schepen dat ik omringd wordt door vrienden en raadgevers die met alles en nog wat bezig zijn zodat ik soms een heel dichte kijk krijg achter de schermen van wat op de voorpagina gebeurt. De afgelopen week is één van hen druk in de weer met de zaak Angelica, ik vroeg waarom en dit zijn enkele onderdelen van een lang gesprek

citaat

Ik denk Vanessa dat ik eerst erg boos werd dat de huidige minister deze zaak absoluut zelf wou regelen terwijl het parlement in vakantie is, er geen ministerraad is van de ontslagnemende regering en de nieuwe regering nog niet gevormd is. Indien men enig democratisch fatsoen had, dan had men de zaak laten behandelen door de nieuwe minister die dan in alle politieke vrijheid had kunnen beslissen - wat ook zijn beslissing zou zijn. Het werd me dan zelfs nog kwader toen ik zag dat de minister zelf niet meer voor rede vatbaar was en zelfs tegen zijn administratie in tot op het laatste moment het meisje en haar moeder op het vliegtuig wou zetten. Wat kon het hem schelen ? Er was trouwens nog niemand die hem ervoor politiek democratisch voor terantwoording kon roepen ?

Het is in dezelfde sfeer dat de administratie er dan ook alles heeft aan gedaan om te proberen de mensen zelf zonder enig bewijs te criminaliseren (ze werden niet zonder reden opgepakt - er is geen reden tenzij een racistisch telefoontje naar de politie over zigeuners die waarschijnlijk wel iets zouden kunnen gestolen hebben) en dan ook alles op alles wilde zetten om ze toch maar op dat vliegtuig te krijgen. Hierbij zijn er waarschijnlijk fouten gebeurd, het is aan het gerecht om nu uit te zoeken wat er werkelijk gebeurd is tijdens de transfers, maar die fouten zijn slechts het resultaat van de enorme druk die door de minister en de administratie werden gelegd op het dossier waardoor het nog meer een symbooldossier werd.

En het meest gekke aan het dossier is dat het meisje in kwestie zelfs indien ze zou worden uitgewezen hoogstwaarschijnlijk hier binnen maximaal 2 jaar opnieuw zou staan omdat haar Belgische schoonvader dan met haar moeder zou getrouwd zijn en dat huwelijk dan zou gelegaliseerd geweest zijn. De vraag is dan ook of we dit geval - papieren of niet - de mensen wel op een vliegtuig moeten zetten als ze hier binnenkort toch weer legaal terug zullen zijn. Dat is pas echt kafkiaans. Het is zelfs meer kafkiaans - en dat verhard mijn verzet - dat ze volgens (ook SPA Pascal Smet) geen recht zou hebben om een regularisatieprocedure te starten om die retour-retour te vermijden omdat ze nooit misbruik heeft gemaakt van de asielprocedure en de beroepsinstanties.

Dat de OpenVLD er dus weer in slaagt om te trappen in de symboolval ipv van het dossier stilletjes af te wenden en zop dus weer het bedje heeft gemaakt van het Vlaams Belang is ook zeer verwonderlijk. Het lijkt alsof ze niets geleerd hebben uit de zaak van het gemeentelijk inschrijfrecht voor stemrecht voor migranten (die trouwens een druppel in het water was in merendeel van de gemeenten). Wel we zien nu wel hoe Open ze zijn. Over de SP.A kan ik weinig tot niets zeggen omdat ik ze niet gehoord heb en wat ik vandaag lees in de krant weerspiegelt waarschijnlijk niet wat een deel van de basis denkt en is misschien ook niet het koele onmenselijke berekend imago waarmee de partij naar buiten zou moetenkomen. De CDV komt er beter uit.

De militanten moeten trouwens ook goed beseffen dat we geen dubbel discours kunnen hebben als socialisten. We kunnen niet aan de ene kant meestappen in de liberalisering van de wereldeconomie zonder beperkingen (zoals sociale taxen) op de invoer en dan verwonderd zijn dat mensen armoede ontvluchten. We kunnen niet weigeren om troepen te sturen of sancties te treffen bij burgeroorlogen en dan verwonderd zijn dat mensen proberen te vluchten. We kunnen niet steeds minder uitgeven aan ontwikkelingshulp en dat steeds commerciëler maken en dan verwonderd zijn dat die landen geen economie kunnen uitbouwen. We kunnen niet dictators en pseudo-democratiën tolereren en dan verwonderd zijn dat mensen proberen te vluchten. Meestal vluchten ze trouwens naar de buurlanden waardoor een crisis in 1 land een regionaal probleem wordt. Wij hebben slechts de kruimels.

Hoe moet het trouwens verder. Wel persoonlijk vind ik dat de regularisatieprocedure moet afgescheiden worden van de dienst Vreemdelingenzaken en moet gekoppeld worden aan een vrijwillige terugkeer bij afwijzing en bij een voorlopig verblijf om te doen wat je zegt dat je gaat doen (trouwen, werken, studeren) bij voorlopige goedkeuring en pas nadien kan je een aanspraak maken op een langer verblijf.

Als uitsmijter zou ik zeggen dat de liberalen de eerste zijn om te vragen dat de samenleving opofferingen doet om het zwarte geld van de rijken uit het buitenland zonder veel kosten terug te laten brengen terwijl ze de laatste zijn om de verworpenen der aarde de mogelijkheid te geven om als ze hier een fatsoenlijk - meestal - arm leven hebben opgebouwd dat te kunnen doen zonder dat de dagelijkse schrik van uitlevering. Zodoende kan men zich beter concentreren op de negatieve elementen die we hier zeker niet moeten hebben.

einde citaat

 

Dit geeft op deze mooie zomerdag stof voor nadenken zou ik zeggen.

 

http://sanspapiers.skynetblogs.be   de acties van de groep in Brussel die zoals je leest bestaat uit advokaten, activisten en democraten van alle slag en gewone humanisten.

op http://64.233.183.104/search?q=cache:hBhhaKlxhU0J:vanessa...

01/08/2007

... Et tous les autres

... Et tous les autres Angelica :

Liste des enfants détenus ce mardi, établie par l'udep de bruxelles accompagnés par 2 témoins journalistes au L.Nieuws et qui parait aujourd'hui dans ce journal accompagnées de photos des enfants. Liste qui est remise ce matin à Val Duchesse aux mandataires politiques.

 

David Selimovic, 8 ans et Reto 12 ans, détenus depuis 14 jours et depuis 11 ans en Belgique. Aïsha la maman, se trouve avec eux. Ils viennent du Kosovo.

- Adam 10 ans et Hava 12 ans, avec leur maman. Depuis 2 semaines en Belgique, ayant fuit de Tchétchénie. Hava est malade. Depuis 7 jours au centre fermé.

- Qahrin Ahmed 4 ans et Delbirim 6 ans, avec leur mère. Kurdes d'Irak. Détenus depuis 1 mois au 127 bis. 

- Un garçon de 2 ans et une fille de 6 ans avec leur mère, depuis 14 jours dans le centre et 2 semaines avant en Belgique, ils sont des Phillipines. 

Mariesol Essono, enceinte de 4 mois, se trouve depuis 3 mois en Belgique et détenue(s) depuis 5 jours au 127 bis. Elle vient de Guinée-Equatorienne.

- Safal Tapadil, 2 ans. Avec son père et sa mère Népalais.

- Karim 2 ans et Asas 7 ans, avec leur papa. Ils sont d'Arabie Saoudite.

- Nous vous proposons de contacter le Ciré qui a dressé un état des lieux détaillé des centres fermés et qui réclame la fin de la détention des familles avec enfants en centres fermés, mais malheureusement pas leur suppression définitive. Au 02 629 77 10 ou 02 629 77 35

 

De 12 andere ‘Angelica’s’ van 127bis

1) Naam: David en Reto Selimovic

Samen met: mama Aïsha, papa is met drie andere kinderen op de vlucht

Tijd in centrum: 14 dagen

In België sinds: 1996

Land van herkomst: Kosovo

Politieke situatie: Sinds de Balkanoorlogen heerst in de Servische provincie onrust tussen de Albanese meerderheid die onafhankelijkheid wil en de Servische minderheid. Het gebied staat momenteel onder bestuur van de Verenigde Naties.

2) Naam: Adam en Hava Tasjajeva

Gezondheidstoestand: Hava heeft zware longontsteking

Samen met: mama, papa is spoorloos

Tijd in centrum: 7 dagen

In België sinds: paar weken, via Polen

Land van herkomst: Tsjetsjenië

Politieke situatie: De onafhankelijkheidsstrijd in de Russische deelrepubliek en het moslimterrorisme dat zich daarop heeft geënt wordt vanuit Moskou meedogenloos bestreden, zonder de burgerbevolking al te veel te ontzien.

3) Naam: Qahrin en Delbirim Ahmed

Samen met: mama, papa zit in Turkse gevangenis

Tijd in centrum: 1 maand

In België sinds: iets meer dan een maand

Land van herkomst: Koerdisch Irak

Politieke situatie: Is sinds de Amerikaanse invasie van Irak veruit de rustigste regio van het land, al vinden er in de steden waar ook veel niet-Koerden wonen nog wel regelmatig aanslagen plaats. In praktijk beschikken de Iraakse Koerden momenteel over zelfbestuur

4) Naam: jongen (2) en meisje (6)

Samen met: mama, willen onbekend blijven

Tijd in centrum: 14 dagen

In België sinds: iets meer dan twee weken

Land van herkomst: Filipijnen

Politieke situatie: In het zuiden van het grotendeels christelijke land woedt een verbeten strijd tussen het regeringsleger en moslimrebellen.

5) Naam: Mariesol Essono (4 maanden zwanger)

Samen met: alleen

Tijd in centrum: 5 dagen

In België sinds: drie maanden

Land van herkomst: Equatoriaal-Guinea

Politieke situatie: Een van de kleinste Afrikaanse landen, dat de voorbije decennia een opeenvolging van brutale dictaturen en staatsgrepen kende. Sociaal-economisch helemaal in de tang van corruptie en uitbuiting door de heersende clan.

6) Naam: Safal Tapadil (2)

Samen met: papa en mama

Tijd in centrum: niet geweten

In België sinds: opgepakt in Luik «enige tijd geleden»

Land van herkomst: Nepal

Politieke situatie: Sinds 1996 al woedt er een burgeroorlog tussen het regeringsleger en maoïstische rebellen. Die is vorig jaar wel wat geluwd toen het koningshuis instemde met een drastische inperking van haar macht.

7) Naam: Karim (2) en Asas (7) Abdul-Aziz

Samen met: papa

Tijd in centrum: onbekend

In België sinds: onbekend

Land van herkomst: Saudi-Arabië

Politieke situatie: In toenemende mate het toneel van strijd tussen de regering en moslimfundamentalisten. Sowieso een strenge islamstaat, waar vrouwen bijvoorbeeld maar weinig rechten hebben.

 

Le monde à l'envers / Rappel art 9.3.

Le monde à l'envers /
 
Il y a beaucoup de personnes qui sont expulsées et qui une fois dans leur pays d'origine, on la possibilité de rentrer en Belgique en faisant une simple demande de retour depuis ce pays. Ces personnes, ayant une promesse d'embauche par ex., obtiennent ce permis sans difficulté. Seulement la procédure est longue (plusieur années) et dommageable.
Donc plutôt que de renvoyer ces personnes chez elles et les acceuillir à nouveau après les avoir expulsées, l'article 9."(bis ter) donne la possibilité de faire cette demande depuis la Belgique, sans payer les frais d'une arrestation et d'une expulsion inutile et éviter ainsi de faire "un retour-retour".
C'est pour cette raison que l'article 9.3 doit être admis à toutes les personnes qui doivent quitter le territoire mais qui on une possibilité de pouvoir revenir si elles faisaient une demande de séjour en Belgique à partir de leur pays dorigine.
Angelica en est un exemple parfait, et ne dois donc pas retourner en Equateur, le but de l'article étant que les gens puissent faire leur demande apd du sol belge sans devoir le faire depuis le pays de retour et tomber dans une situation de retour retour (retour vers pays origine-retour vers la Belgique). C'est un des but de cet article, ce qui est apprécié ici c'est : si la personne  faisait la demande à partir de son pays d'origine, pourrait elle réintégrer la belgique ou pas?
Et ainsi éviter aux gens des séparations et des destructions de vie inutiles.

L'office des étrangers très ennuyé

- Précision importante suite à ce qui a été écrit dans la presse :
 - Pour le moment personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé à l'aéroport ni pendant le transfert de Angelica et sa mère car les déclarations et les versions changent plusieurs fois par jour.
Par exemple, avant hier l'office des étrangers affirmait qu'Ana et Angelica n'étaient pas menottées, hier il ont annoncé qu'elles étaient menottées pendant quelque temps.
Dommage que pour ce genre d'expulsions, l'office des étrangers n'ait utilisé aucune caméra (comme c'est le cas en France et en Angleterre pour les expulsions à risque).
- Lorsque Ana et Angelica ont été arrêtées à Dilbeek, ce n'était sur base d'aucun fait criminel, mais par délation sur base d'une présomption criminelle (présomption raciste!). Leur malheur est d'avoir ressembler à 2 "gitanes".  

31/07/2007

Rassemblement au siège du CD&V

La victoire de Angelica et Anna est celle de toute les personnes sans papiers. Merci aux innombrables solidarités qui se sont jointes à cette lutte.

 

Ce mardi 31 juillet, l'UDEP sera reçue par le CD&V afin de lui présenter ses recommendations en matière de politique de régularisation.

La question des migrants sans papiers se trouvant sur le territoire belge étant à l'agenda des négociations de ces prochains jours, l'UDEP continue le tour des différents partis politiques dans le but qu'ils entendent les propositions des personnes sans papiers de Belgique.

L'UDEP tentera de tirer les conclusions de l'affaire Angelica avec le CD&V, le cas de Angelica et sa mère étant en totale contradiction avec la politique d'immigration proposée par le CD&V, étant donné que le parti ne prévoit à ce jour aucune mesure de régularisation pour les personnes n'ayant jamais introduit de demande et du fait que ce parti ne prévoit ni la suppression des centres fermés, ni l'abolition de l'incarcération des enfants sans papiers.

L'UDEP remettra au CD&V la liste des enfants incarcérés au centre 127 bis en ce moment.

Cette rencontre aura lieu à 11h au 26 rue de la loi.

Tél de contact 0472/ 89 59 61

30/07/2007

 

 

 

Infos à vérifier 15h15:

Des médicaments auraient été administré à Angelica ce matin.

 

Infos confirmées:

Angelica et sa mère ont été séparées, la mère menottées jusqu'au coup (l'avocat), et jettée dans les cellules du centre Inads de l'aèroport.

Le consul qui a vu Angelica, dit qu'elle sera emmenée à Amsterdam en voiture.

La maltraitance de la mère d'Angelica, confirmée par le médecin qui a fait une ordonnance sur des coups probants aux jambes et aux doigts.

On a tenté d'administrer des médicaments à Ana et Angelica.

 

 

Une vingtaine de personnes de l'Udep et de l'Assemblée des voisins se sont rendue ce matin (10h) au siège du MR afin de l'interpeller sur le cas d'Angelica et sur sa position dans ce dossier. Le MR a refusé de recevoir une délégation, prétextant que personne ne pouvait nous recevoir. Nous sommes revenus 2h plus tard et avons envahi avec une quinzaine de personnes le hall du MR, exigeant cette fois ci d'être reçu sans plus attendre vu les nouvelles alarmantes sur Angelica nous parvenant de toutes parts. Après un appel à la rédaction du JT de la RTBF, le MR a finalement dépêché quelqu'un pour nous recevoir, en la personne de Johanna Delaunoy, attachée de presse du président du MR.

Qui a confirmé la position du MR dans cette affaire, à savoir qu'il soutiennet Mr De Wael dans sa position et qu'ils estiment que Mr De Wael est habilité en tant que ministre démissionnaire, à se prononcer dans cette affaire et qu'il a la légitimité pour prendre une décision politique dans ce dossier pourtant hautement politisée et malgré le fait qu'un gouvernement en affaires courantes n'a pas à prendre de décision politique.

 

 Une manifestation se tiendra devant le siège du parti de Mr De Wael ce Jeudi à Bruxelles afin d'exiger qu'il se déssaisisse de cette affaire et la laisse à l'appréciation du futur ministre de l'intérieur, habilité à prendre une décision et à se prononcer dans cette affaire.

 

Infos à vérifier 15h15:

Des médicaments auraient été administré à Angelica ce matin.

 

Infos confirmées:

Angelica et sa mère ont été séparées, la mère menottées jusqu'au coup (l'avocat), et jettée dans les cellules du centre Inads de l'aèroport.

Le consul qui a vu Angelica, dit qu'elle sera emmenée à Amsterdam en voiture.

La maltraitance de la mère d'Angelica, confirmée par le médecin qui a fait une ordonnance sur des coups probants aux jambes et aux doigts.

On a tenté d'administrer des médicaments à Ana et Angelica.

URGENT

URGENT

Les avocats ont déposés  une requête unilatérale dès à présent pour Angelica et sa mère.

Ont apprend des avocats qu'elles ont été séparées et droguées -

avocat néerlandophone 0476 947 258 ivo Flachet

 

La famille est sur place. L'Udep dénonce et condamne ces pratiques illégales et odieuses. Indignes d'un état de droit et montre l'état de non-droit dans lequel se trouve les sans papiers en Belgique. 

Il est temps que les partis politiques prennent leurs responsabilités, le rêve naîf d'Angelica de rentrer à l'école flamande de St-Jos en septembre est en train de virer au cauchemard - responsable - Mr DeWael - Qui a maintenant clairement montré sa position politique dans cette affaire.

COURAGE Angi, on fait tout ce qu'on peut pour t'aider. On voudrait te dire qu'on les laissera pas te faire du mal, malheureusement on ne peut pas te protéger d'eux.

 il est 10 : 58

 

11 : 00

La femme du président Correa est sur place.

 

11:05

La famille est sur place.

 

 

 

 

UNE MERE ET SA FILLE MISE AU CACHOT
 
CE MATIN à 7h, la police a fait irruption dans la chambre de Ana et Angelica au cri de "Allez, allez, on y va". Celles-ci, désemparées et effrayées font prévenir d'urgence la famille.
Soit la police tente d'expulser Angelica sur un autre vol en usant de la violence alors que la loi ne le permet pas à la première tentative, soit, comme c'est le cas souvent, ils leur feront passer toute la journée détenues à l'aéroport même ou au cachot du 127 bis, question de les casser un maximum avant l'expulsion. (L'aéroport où les conditions de détention des migrants sont pitoyables.) La famille est sur-angoissée et a immédiatement prévenu la VRT, Rtbf et Le Soir.
Averti vers 7h15, Belga a appelé l'office des étrangers qui prétend qu'elles ne seront expulsées que ce soir. La presse est pratiquement la seule façon de faire pression sur l'office des étrangers pour qu'il respecte un minimum de règles. Ils pourraient également l'emmener directement à Schipol en fourgon, sinon elles devrait passer la journé au cachot comme c'est l'usage pour les personnes au 127 bis.
L'Udep a immédiatement prévenu les avocats, Claude Lelièvre et les médias.
 En attente de nouvelles...difficile d'en avoir!
 
udep 7h49

29/07/2007

L'UDEP INTERPELLE LE MR

Chez le Roi : A 14h, nous nous rendrons à la résidence du Roi afin d'y déposer la lettre qu'Angelica a écrite à celui-ci. Symboliquement c'est son frère qui ira déposer cette lettre chez le Roi, il sera le missionaire d'Angelica dans l'espoir de lui éviter son expulsion. Cette démarche a le mérite de démontrer le souci de citoyenneté qui a toujours été celui d'Angelica et de sa famille dans ce drame.
Adresse : Avenue du Parc Royal 1020 LAEKEN
 
Côté francophone : Le MR est le seul parti francophone du gouvernement démissionnaire et du futur gouvernement, qui ne prend pas ses responsabilités politiques dans "le dossier Angelica".
En tant qu'homologue du VLD auquel Mr De Wael appartient, le MR, en refusant de se prononcer sur ce dossier, prend clairement une position et une décision politique en faveur de l'enfermement et de l'expulsion d'Angelica.
 
Côté De Wael : Mr De Wael à qui revient la décision de suspendre l'expulsion de Angelica et de la repporter sine die a jusqu'ici adopté une position politique en choisissant la non-intervention sur un processus administratif. Cette position politique est illégitime d'un ministre démissionnaire, aucune décision politique ne peut être prise par un gouvernement d'affaires courantes. C'est au futur ministre de l'intérieur qu'il appartient de prendre des positions et des décisions politiques.
 
Demain à 11 heures, une délégation de l'UDEP se rendra au siège du MR, Av de la toison d'or 84-86 à Bruxelles afin d'interpeller le Mouvement Réformateur sur la situation d'Angelica et sur la position politique adoptée dans ce dossier par le MR et sur ses propositions pour la future politique d'immigration.

 
Angelica traumatisée par la perspective de l'expulsion, a écrit une lettre au roi qui sera publiée demain dans la presse et que nous irons remettre à sa majesté.

Dans la même perspective, un rassemblement sera organisé mardi 31 juillet
à 11 heures devant le siège du CD&V, au 89 rue de la loi à bruxelles, pour interpeller le parti du formateur et savoir quelle réponse il donne à l'état de non-droit dans lequel se trouve Angelica et toutes les personnes dans sa situation. 

 

Déclaration des conseillers et de la famille d'Angelica devant le centre fermé de Steenokkerzeel 127 bis où Angelica est détenue,
conférence de presse de 11h30 ce dimanche.
 
Le cas de Angelica doit être traité par le nouveau ministre de l'intérieur
 
Vu l'ampleur médiatique, populaire et politique qu'a pris l'affaire de la petite Angelica en Belgique.
Vu l'influence de cette affaire sur la société Belge et vu que ce dossier est exceptionnellement médiatisé et politisé, toute décision éventuelle de l'actuel ministre de l'intérieur de ne pas intervenir sur un processus administratif d'extradition est un acte et une décision politique.
 
Etant donné qu'un gouvernement démissionnaire doit s'occuper stricto-senso des affaires courantes et que "L'affaire de la petite Angelica" n'est pas une affaire courante mais qu'elle est devenue une affaire politique, un gouvernement d'affaires courantes n'a donc ni le droit, ni la légitimité politique pour décider d'un cas politique mais doit laisser celui ci au ministre entrant habilité à y répondre.
Etant donné que la gestion des affaires courantes ne nécessitent pas de décisions politiques,
et que la non-intervention de Mr De Wael sur un processus administratif est une décision politique, le dit ministre de l'intérieur démissionnaire, Mr De Wael ne peut dans le cadre de ce dossier hautement médiatique et politisé, prendre la décision politique qu'il prend en décidant sa non-intervention sur le processus d'extradition de la petite Angelica. 
Ce dossier nécessite d'être examiné par un décideur politique. Dans ce cas, le ministre de l'intérieur entrant.
Lorsque ce ministre prendra ses fonctions, il pourra alors examiner le dossier d'Angelica car il sera habilité à le considérer sous tous ses aspects, ce qui n'est pas le cas de l'actuel ministre, qui n'a plus ni le droit, ni la légitimité politique pour prendre une décision politique.
S'il n'interrompt pas le processus administratif en cours, le ministre habilité à décider sur ce dossier ne pourra le faire en tenant compte de son aspect politique, humain et médiatique, pourtant décisif dans cette affaire.
 
De plus, les autres aspects non-examinés dans ce dossier (notamment les rapports médicaux d'Angelica) et les nouveaux éléments qui lui sont apportés (voir avocats), donnent au dossier l'obligation d'une réétude profonde de la demande.
 
Nous remercions monsieur Leterme actuel formateur et futur premier ministre pour la réponse qu'il a donné à notre premier appel, et qui démontre son très grand intérêt humain.
 
Centre fermé 127 bis - Belgique juillet 2007

27/07/2007

zaterdag 28-07 samedi

28 juillet 2007

- De zaak van Angelica is moet door de nieuwe minister worden behandeld

- Le cas de Angelica doit ëtre traite par le nouveau ministre de l'intérieur
PERSCONFERENTIE / CONFERENCE DE PRESSE - ANGELICA
11h30 - gesloten centrum 127 bis/ au centre fermé 127 bis
Zondag - Dimanche 11u.30
met de famile van Angelica en hun raadgevers.
Avec la famille d'Angelica, son papa et ses avocats.
-------------------------------------------------------------------------------
Antwoord van heer Leterme / Réponse de monsieur Leterme
Van de papa en de broers van Angelica Cajamarca en hun raadgevers 
 
Geachte heer Leterme,
 
Een ontslagnemende regering houdt zich stricto senso enkel bezig met de lopende zaken en moet tevens er ook voor zorgen dat de nieuwe regering en ministers niet voor voldongen feiten worden gesteld waardoor ze niet de vrijheid hebben om een politieke beslissing te nemen.
Onze raadgevers zeggen dat u strikt administratief juridisch gelijk hebt, maar dat politiek gezien de situatie veel ingewikkelder is en dat daardoor uw argument niet volledig correct is indien alle elementen van dit gepolitiseerd en gemediatiseerd dossier in overweging worden genomen.
Gezien het zwaargeladen politiek en mediatiek symbolisme van dit dossier is een eventuele beslissing van de huidige minister om niet tussen te komen in het administratief-juridisch proces van uitzetting hoe dan ook een politieke beslissing omdat ze de eventuele toekomstige beslissing van mogelijk verblijf, uitzetting of terugkeer van Angelica en haar mama voor de nieuwe minister van de nieuwe regering enorm negatief beïnvloed.
Het lijkt ons eerder politiek correcter dat de nieuwe minister van de nieuwe regering op basis van alle huidige en eventuele nieuwe elementen ,die we in de komende 24u verwachten, een beslissing kan nemen zonder dat hierdoor een dure, langdurige procedure van terugkeer moet worden ingezet. Zonder te vergeten dat in dit geval de overbodige traumatische uitzetting van een 11 jarig kind in het beste geval belachelijk en in het slechtste geval schandalig zou lijken.
 
Er is trouwens geen enkele dringende reden van openbare orde waarom Angelica en haar mama in alle urgentie maandag moeten worden uitgezet door een uittredende regering voor de nieuwe regering dit symbolisch dossier ten gronde heeft kunnen behandelen.
U dient immers te weten dat Angelica en haar mama zelfs bij een terugkeer alle mogelijke procedures zullen aanvangen om zo snel als mogelijk terug te keren naar België waar zowel de natuurlijke vader als haar Belgische schoonvader wonen.
 
We hopen dan ook dat deze surrealistische situatie kan vermeden worden in het belang van het kind en ook  van een goede politieke behandeling van dit dossier.
We danken u voor de aandacht die u aan dit dossier hebt gegeven en we hopen dat we u op een dag zullen kunnen ontmoeten als vrije mensen.
Met de meeste hoogachting,
 
twee papas en hun raadgevers
--------------------------------------------------------------------------------Antwoord van heer Leterme / Réponse de monsieur Leterme
au papa et aux frères d'Angelica Cajamarca
 
decoration
Cher Mr Leterme,
Un gouvernement démissionaire doit s'occuper stricto senso des affaires courantes et doit également s'abtenir de prendre des décisions qui vont mettre le nouveau ministre et le nouveau gouvernment devant des faits accomplis qui auront comme conséquence qu'ils n'auront plus la liberté totale de prendre un décision politique.
Nos conseillers disent que d'un point de  vue strictement administratif et juridique  vous avez raison, mais politiquement la situation est beaucoup plus complexe. C'est pour cette dernière raison  que votre argument n'est pas totalement correct si  l'on tient compte de tous les éléments de ce dossier politisé et mediatisé.
 
 Etant donné que ce dossier spécifique est entouré d'une symbolique politique et médiatique, la décision éventuelle du ministre actuel de ne pas intervenir dans le processus administrativo-juridique de l'extradition est une décision politique parce qu'elle influencera négativement les possibilités de décision d'autorisation, d'extradition ou de retour de Angelica et sa maman pour le nouveau ministre du nouveau gouvernement.
Il nous paraît politiquement plus correct que le nouveau ministre du nouveau gouvernement puisse prendre une décision sur base de tous les éléments actuels et  de ceux que l'on pourrait attendre dans les prochaines 24heures sans devoir entamer une longue et coûteuse procédure de retour. Sans oublier que l'extradition traumatisante d'une enfant de 11 ans paraîtrait, après cet éventuel retour,ridicule dans le meilleur des cas et au pire scandaleuse. 
 
Vous devez déjà savoir que Angelica et sa maman  vont  entamer , même après leur extradition, toutes les procédures possibles pour revenir le plus vite possible vers la Belgique où habitent le père naturel et le beau-père Belge.
 
Nous espérons que cette situation surréaliste sera évitée dans l'intérêt de l'enfant et qu'un bon traitement politique du dossier sera effectué.
Nous vous remercions sincèrement d'avoir pris la peine de répondre à cet appel et d'y avoir été sensible. Nous vous remercions pour Angelica et vous assurons qu'elle le fera elle même dès qu'elle sera en condition de le faire.
 
Bien à vous,
 
les papas

26/07/2007

APPEL AUX PARTIS DEMOCRATIQUES- OPROEP

à  Monsieur Yves Leterme

Formateur

Angelica peut elle vivre parmis nous? 

Très cher Monsieur Leterme,
merci pour avoir répondu à la famille d'Angelica, cela prouve que vous êtes une personne respectable. Le sens de notre lettre est celui peut-être que disait un jésuite Belge décédé il y a peu en parlant du devoir de comprendre et de se faire comprendre. 
Nous voudrions attirer votre attention sur le non sens et le non droit de la politique d'immigration en Belgique. Pour faire une politique humaine
Mr Leterme vous parlez de juridiction, de réglementation et de refoulement correct . N'oubliez pas qu'il s'agit d'êtres humains, d'hommes, de femmes, d'enfants et d'un projet de société à construire. A construire ensemble.
Beaucoup parlent d'humaniser,
serions nous devenus inhumains?
Nous ne sommes pas une misère qu'il faut expulser, ni une sous catégorie d'être humains que l'on prive de ses droits les plus fondamentaux, comme c'est le cas d'Angelica. Nous ne sommes pas non plus un concept qu'il faut mettre "massivement" dans des livres, au choix, dans la colonne à expulser-éliminer ou la colonne à grâcier-supporter. Nous sommes des personnes, enfermables et expusables pour la seule "faute" de leur situation administrative. La politique est censée faire vivre des personnes ensemble, en oeuvrant à ce que chaque personne puisse donner le meilleur d'elle-même. C'est ce que nous recherchons dans notre exil vers la Belgique, trouver une vie meilleure dans une Belgique à laquelle nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes. La condition de non droit qui est la nôtre et son corrolaire physique et malheureusement logique, le centre fermé, sont les fruits aussi d'une politique, celle-ci sans doute aussi faite d'équilibre, de respect de la sécurité juridique, ainsi qu’à une réglementation de séjour et de refoulement correcte. Même Marc dutroux a plus de droits qu'une enfant comme Angelica.
 Mr Leterme, l'avenir est entre vos mains. Vos valeurs se réclament de l'humanité et de la fraternité, les nôtres aussi, pouvons nous vivre ensemble?
Angelica peut elle vivre parmis nous? 
Nous ne sommes pas la misère du monde,
 nous sommes la richesse du monde.
Veuillez agréer monsieur le formateur, l'expression de nos sentiments les plus distingués.
LE CONSUL INTERPELLE LE GOUVERNEMENT,
IL PROPOSE DE PRENDRE ANGELICA CHEZ LUI POUR LUI EVITER LA RECLUSION
Monsieur Le Formateur,

Je vous écrivais le 20 juillet dernier pour vous exprimer mon inquiétude face à l'enfermement de la mineure Angelica Loja Cajamarca, Equatorienne agée de 11 ans, au centre 127bis à Steenockerzeel, et je vous faisais part de mon indignation face à son enfermement, contraire aux Droits de l'Enfant, Convention souscrite par la Belgique;
Vous n'êtes pas sans savoir que l'internement, la mise derrière des  barreaux et toute autre forme de réclusion de mineurs est parfaitement contraire à cette convention souscrite par la Belgique.
Je m'étonne dès lors, Monsieur le Formateur, que non seulement cette situation perdure, mais qu'apparemment ceci se passe avec le consentement du Gouvernement  et des autorités Belges, garantes du respect et des valeurs démocratiques auxquelles a souscrit le pays par mandat des citoyens qui les ont élus.
Je ne pense pas qu'une enfant de 11 ans puisse constituer une menace pour la sécurité du pays. Je ne conçois pas que nos autorités puissent agir à l'encontre des conventions auxquelles elles ont souscrit.
La petite Angelica a suivi l'école en Belgique depuis la première primaire. Je ne pense pas qu'elle ait jamais perturbé par sa présence "illégale" sur le territoire Belge, l'ordre public.
Monsieur le Formateur, je vous propose; afin de permettre à cette jeune fille de poursuivre paisiblement et hors toute forme d'enfermement et de litige juridique qui ne concerne que les adultes, un séjour serein en attendant un examen également serein et tranquille de l'examen de son dossier et de celui de sa maman, de m'offrir à l'accueillir au sein de ma famille, elle et si possible sa maman, où, j'en suis certain, l'une et ou l'autre seront dans des conditions plus convenables que dans un centre fermé.
J'ose espérer, Monsieur le Formateur, que dans vos hautes responsabilités vous pourrrez faire entendre raison en ce qui concerne le respect pris par la Belgique en matière de Droits de l'Enfant et que vous permettrez à Angelica et à sa maman de résider paisiblement dans notre pays. Vous pouvez compter sur mon entier dévouement pour la recherche d'une solution humaine et respectable à cette malheureuse affaire.
Je vous prie de croire, Monsieur le Formateur, en l'expression de mon plus profond respect.

Philippe van Heurck
Consul Honoraire de l'Equateur
--------------------------------------------------------------------

Bravo pour votre courage monsieur le consul!

Et pour Anji, merci. Vous êtes resté humain dans ce monde de considérations purement politiques et  pragmatiques où les valeurs humaines semblent ne plus avoir de place.


Wij zeggen “neen” tegen de opsluiting van kinderen !

Kinderpsychiaters en gespecialiseerde verenigingen starten een petitie op om de regering te vragen een einde te maken aan de opsluiting van vreemdelingenkinderen.

Het aantal opgesloten vreemdelingenkinderen in gesloten centra is het laatste jaar blijven groeien. Naast de centra 127 en 127 bis bij de luchthaven van Zaventem vangen sinds 2006 ook de centra van Vottem en van Merksplas kinderen met hun gezinnen op en soms niet-begeleide kinderen. Sommige weken werden er tot 70 opgesloten kinderen geteld. Hun opsluiting duurt soms meerdere maanden.

Meer dan 100 Belgische beroemdheden, waaronder universitairen, artsen, vakbondsvertegenwoordigers, advocaten, vertegenwoordigers van verschillende religies en kunstenaars hebben de oproep van de kinderpsychiater Jean-Yves Hayez, van de kinderpsychologe Francine Dal en van gespecialiseerde verenigingen (CIRE, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Jesuit Refugee Service Belgium) beantwoord om de petitie « Wij zeggen « neen » tegen de opsluiting van kinderen ! » te ondertekenen.

In deze oproep wordt opnieuw bevestigd dat detentie ernstige psychologische schade oplevert bij opgesloten kinderen. Alle burgers die hun afkeuring van detentie voor minderjarigen in gesloten centra willen kenbaar maken, kunnen dit doen door de petitie on-line te ondertekenen of te downloaden op de website http://www.cire.irisnet.be/opgeslotenkinderen

Angélica y Ana pueden ser deportadas mañana

Hola Gerardo
Según el abogado, Angélica y Ana pueden ser deportadas mañana, o
cuando la la la posibilidad en un avión se presente. Aunque el abogado
no cree, que las autoridades del centro lo hagan, la ley no les impide
hacerlo tampoco.
Como se puede estar al tanto de una posible expulsión inesperada?

Saludos

 

--------------------------------

 

Hola

mira, tenemos que estar muy atento y listo para ir al aeropuerto de un dia pa l'otro.

Asi que dejame tu telefono(gsm), y el dia que te llamemos o te mandemos un mensanje, venga si puede coriendo a zaventem (te dire la ora) para hablar con los passajeros del vuelo haciendo la cola y convencerlos que no dejen que expulsen a Angelica y su mama. Venceremos, terminaremos con esta deverguenza.

Ecuadoraanse president bezoekt 127 bis

Ecuadoraanse president bezoekt 127 bis
 
BRUSSEL - De ambassadeur van Ecuador moet actie ondernemen om twee Ecuadoranen in België vrij te krijgen.
 
De president van Ecuador, Rafael Correa, wil dat Ana Cajamarca en haar dochter worden vrijgelaten uit het gesloten asielcentrum 127bis. Hij heeft aan zijn ambassadeur in België gezegd dat die actie moet ondernemen zodat de twee Ecuadoranen kunnen vrijkomen.
 
Ana Cajamarca en haar dochter Angelica (11) zitten al enkele weken in het gesloten asielcentrum 127 bis in Steenokkerzeel. Ze werden op 30juni op straat opgepakt omdat ze sinds 2003 illegaal in het land verbleven.
 
Correa, die met een Belgische is getrouwd, heeft Ana Cajamarca en haar dochter dinsdag bezocht in het gesloten asielcentrum. Volgens de consul, Alfonso Segovia, was de president 'teleurgesteld' toen hij zag in welke 'betreurenswaardige toestand' ze werden vastgehouden. De president vindt het onrechtvaardig dat een kind opgesloten zit en hij noemt het in strijd met de rechten van de mens. Verscheidene kranten in Ecuador brengen het nieuws van de detentie van hun landgenoten en het bezoek van de president aan het gesloten asielcentrum.
 
De advocaat van Cajamarca, Valentin Henkinbrant, zegt dat de situatie van de elfjarige dochter alarmerend is. Hij baseert zich op een rapport van een psycholoog die het kind heeft onderzocht. Angelica lijdt aan depressies en heeft last van nachtmerries. De relatie met haar moeder verloopt moeilijk. Ook consul Segovia maakt zich ook zorgen om de gezondheidstoestand van het meisje. Hij verwijst naar de rechten van de mens, maar zegt diplomatisch dat hij zich niet kan bemoeien met het Belgische beleid..
 
Moeder en dochter moesten vorige vrijdag het land zijn uitgezet, maar de advocaat kon verkrijgen dat de uitzetting werd opgeschort. Het parket is in beroep gegaan en maandag wordt beslist of Cajamarca en haar dochter dan toch op het vliegtuig naar Ecuador worden gezet.
 
Segovia zegt in de Ecuadoraanse kranten dat hij de Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil overreden om de twee te regulariseren. Hij zou willen vermijden dat ze naar Ecuador worden gestuurd. Aan de telefoon zegt Segovia dat hij alleen maar kan afwachten wat de rechtbank aanstaande maandag beslist.
 
Udep-Brussel, de organisatie van de mensen zonder papieren, organiseert op zaterdag 21 juli, de Belgische nationale feestdag, een betoging aan het gesloten opvangcentrum 127bis. (ch)
 
De Standaard, 2007.07.20, (ch)
_________________________________________
Le président de l'Equateur visite Angelica

                      et le triste centre 127 bis

  - Suite à l'appel lancé par la petite Angelica, 11 ans, détenue au centre fermé de Steenokkerzeel et à l'APPEL DU 21 JUILLET ( Le Soir du 18.07.07) et suite à la grève de la faim entamée par les détenus depuis dimanche;

 

- Le président de l'Equateur Rafael Correa, s'est rendu au 127 bis rencontrer Angelica et sa mère avec une délégation de l'Udep Bruxelles (De Standaard, 2007.07.20), Le président Correa s'est dit outré et choqué qu'existe pareille violation des droits de l'homme en Belgique !

- D'autre part, l'appel aux bourgmestre à la désobéissance civile en Flandre, marque une augmentation de l'indignation face aux traitements inhumains réservés aux migrants en Belgique.

 

  Le président de l'Equateur visite Angelica

          
Mis en ligne le 20/07/2007 à 08:46
- - - - - - - - - - - 

Le président de l'Equateur, Rafael Correa, souhaite que sa compatriote Ana Cajamarca et sa fille soient libérées du centre fermé 127 bis où il s'est rendu mardi en visite, annoncent vendredi "De Standaard", "Het Nieuwsblad" et "Het Volk". Ana Cajamarca et sa fille Angelica, 11 ans, sont enfermées depuis quelques semaines au centre fermé 127 bis à Steenokkerzeel. Elles ont été interpellées en rue le 30 juin dernier car elles séjournaient illégalement en Belgique depuis 2003.
 
D'après le consul, Alfonso Segovia, le président s'est montré "déçu" des conditions regrettables" dans lesquelles elles étaient détenues. Le président a estimé qu'il était injuste qu'un enfant soit privé de liberté. Pour lui, il s'agit d'une situation contraire aux droits de l'homme. Le président a demandé à son ambassadeur en poste en Belgique d'entreprendre des actions pour que la mère et sa fille soient libérées.
(NLE)